Pirkimo-pardavimo taisyklės

Norėdami naudotis www.juvelyrikosnamai.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „su naudojimosi taisyklėmis susipažinau“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Taisyklių įžanga

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp Ryčio Vasiliausko, veikiančio pagal individualios veiklos pažymą nr. 772040, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine www.juvelyrikosnamai.lt (toliau – Parduotuvė). Pirkėjas užsiregistruodamas Parduotuvėje besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Pirkėjas nėra registruojamas sistemoje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje, atsiųsdamas kiekvienam vartotojui pranešimus elektroniniu paštu. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Pirkėjas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo ir registracijos duomenys.

2.1. Pirkėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie Parduotuvės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.

2.2. Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo el.pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Pirkėjui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai Pirkėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti prekę.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą terminą.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjaus užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Pirkėjui.

2.5. Šalys susitaria, jog Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugomų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.6. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Pardavėjui savo duomenis ir (ar) informaciją, Pirkėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Pirkėjo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti.

2.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

3. Privatumo politika

3.1.1. www.juvelyrikosnamai.lt (toliau - "Svetainė") gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

3.1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

3.1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi siūlomomis paslaugomis bei suteikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje užpildę asmeninių duomenų laukelius paspaudžia mygtuką Registruotis. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje esančiose pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

3.1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

3.2.1. Svetainė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, gimimo metai, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami.

3.2.2. 3.2.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Svetainės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

3.2.3. Svetainė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.), vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.2.4. Šiuo tikslu gauti registruotų vartotojų asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.

3.3. Svetainė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui (šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonė), Svetainės klientų identifikavimui, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

3.4 Administravimo tikslais, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Svetainė tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, komentaras/užklausa ar kita Jūsų nurodyta informacija užklausoje.

3.4.1. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus) Svetainė tvarkys šiuos pateiktus su juo susijusius asmens duomenis: elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį. Informuojame, kad šiam tikslui šgyvendinti yra naudojamasi UAB „Interneto vizija" paslaugomis.

3.6. Svetainė patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Jūsų ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

3.7. Svetainė įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.7.1. jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui,

3.7.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – įmonėms, teikiančioms prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,

3.7.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,

3.7.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.8. Jūs suteikiate teisę Svetainei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

3.9. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Jūs galite atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis galite atšaukti be jokios papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Svetainę raštu vienu iš šių būdų: 1) tiesioginės rinkodaros atveju - paspaudęs kiekviename el. laiške (naujienlaiškyje) esančią nuorodą arba atsakydami į laišką, kad naujienlaiškių nebenorite gauti; 2) elektroninio pašto adresu: info@juvelyrikosnamai.lt iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu; 3) paskambinę iš registracijos metu nurodyto telefono numerio Svetainei tel. nr.: +370 689 89 110 ir nurodę bent tris registracijos metu pateiktus duomenis. Svetainė gavus tokį Jūsų pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

3.10. Kreipdamasis į Svetainę dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos identifikacijai turite pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

3.11. Svetainė, gavus Jūsų prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienus) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

3.12. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis nustatote, kad Jūsų duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Jūs turite teisę kreiptis į Svetainę elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Svetainė patikrina Jūsų prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja el. paštu.

3.13. Tais atvejais, kai Jūs susipažinęs su savo asmens duomenis nustatote, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis el. paštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Svetainė nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja el. paštu.

3.14. Jūs turite teisę reikalauti, kad Svetainė Jus „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su Jumis susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Jūs atšaukiate duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Svetainė tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Jus apie atliktus veiksmus.

3.15. Jūs, manydami, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeisti teisėti interesai, turite teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

3.16. www.juvelyrikosnamai.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

3.17. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., https://www.serveriai.lt/) į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn, Instagram taip pat YouTube). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

3.18. Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama.

4. Bendrosios nuostatos.

4.1. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.

4.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojanių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

5. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas.

5.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

5.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Pardavėjui parduoti prekes.

5.3. Nuo užsakymo patvirtinimo Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą.

6. Prekės ir jų kainos.

6.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

6.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

6.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

6.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

7. Apmokėjimas.

7.1. Pirkėjas užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų.

7.2. Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

7.3 Jei pirkėjas pasirenka "Atsiskaitymas per el. bankininkystę" yra nukreipiamas į Paysera sistemą, kur pasirenka sau patogų apmokėjimo būdą (savo banką, Paysera sistemą ar kt.), Pardavėjas paprastai apmokėjimą pamato per 10 (dešimt) minučių nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pardavėjui negavus apmokėjimo per 24 (dvidešimt keturias) valandas, manoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

8. Prekių pristatymas.

8.1. Į užsienio šalis Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.

8.2. Lietuvoje prekės pristatomos per siuntų gabenimo tarnybą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas, per 1 - 4 darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą ir Pirkėjo pasirinktos prekės tuo metu yra Pardavėjo sandėlyje. Lietuvoje prekės pristatomos nuo 09:00 iki 17:00 darbo dienomis adresu, kurį prikėjas nurodė pildydamas prekės užsakymą

8.2.1. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

8.2.1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, bei kontaktinę informaciją.

8.2.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) arba nurodyti kitą informaciją, pagal tuo metu galiojančias kurjerio nustatytas taisykles pvz. siuntos atsiėmimo kodą. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.1.3.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:

8.2.2.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

8.2.2.2. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.2.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai "Puošmena" parduotuvėje (Gedimino g. 9, Marijampolė). Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

8.2.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. 

8.2.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina pateikti užsakymo numerį, kuris buvo atsiųstas Pirkėjui užsakymo metu nurodytu el. paštu. Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytam kitam asmeniui, kuris pateikė užsakymo numerį, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, į LP EXPRESS arba Autobusų siuntų terminalą:

8.2.4.1. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją SMS pranešimu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.

8.3. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. 

8.4. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.

8.5. Pristačius prekę Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

8.6. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

8.7. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8.8. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

8.9. Užsisakius prekių už 100 € ir daugiau pristatymas Lietuvos teritorijoje nemokamas (Išskyrus Kuršių neriją, papildomai taikoma 30,25 Eur priemoka).

9. Garantijos.

9.1. Visos prekės parduodamos internetinėje parduotuvėje www.juvelyrikosnamai.lt yra kokybiškos, bei patikrintos. Taurieji metalai ir jų gaminiai yra paženklinti prabomis bei įspauduoti gamintojo ar pardavėjo ženklu. Prekės su brangakmeniais turi Lietuvos Prabavimo Rūmų sertifikatus. Gavus prekę su broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Pardavėją.

9.1.1. Netinkamos kokybės prekes pardavėjas įsipareigoja pakeisti tinkamos kokybės prekėmis arba pašalinti jų defektus. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš www.juvelyrikosnamai.lt.


9.1.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių taisyklių:

  • Remiantis LR civilinio kodekso 6.362 straipsniu, pirkėjas turi kreiptis per keturiolika dienų nuo prekės įsigijimo momento iš pirkimo metu nurodyto el. pašto, atsiųsti pirkimo dokumentą, bei nurodyti defektą (įvardinti ir pridėti nuotraukas).
  • Netinkamos kokybės prekės turi būti išsiųsta atgal pardavėjui ne vėliau nei 2 dienos nuo pardavėjo patvirtinimo arba perduotos kitais sutartais susisiekimo būdais.
  • Pinigai grąžinami po to, kai pardavėjas apžiūri grąžintą prekę ir įsitikina, kad prekė nepažeista (juvelyriniai dirbiniai turi nepažeistas etiketes), bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos.
  • Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  • Pirkėjas turi galimybę pakeisti įsigytą prekę kita www.juvelyrikosnamai.lt internetinės parduotuvės preke ta pačia kaina (ne pigesne) arba brangesne (už ją primokėdamas) iš anksto susitarus su pardavėju nurodytais susisiekimo būdais (kontaktais). Pristatymo kaina


Nesilaikant ankščiau išvardintų reikalavimų pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.
SVARBU: Jūsų pirkimo dokumentas yra sąskaita-faktūra, kurią gavote elektroniniu paštu.

9.2. Pardavėjas atsisako grąžinti pinigus už tinkamos kokybės prekes vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu ir mažmeninės prekybos taisyklėmis. Prašome Jūsų įsitikinti, kad Jums tinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas.

Pagal LR Civilinio kodekso mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktą, vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

17.12. perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118);

17.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114);

17.23. meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9701–9706).

9.3 Pirkėjas privalo apie grąžinimą informuoti Pardavėją el. paštu info@juvelyrikosnamai.lt nurodydamas, pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį, esant defektams pageidaujama atsiųsti ir tai įrodančių nuotraukų.

9.4  Pirkėjui tenka apmokėti prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus kuomet grąžinama nekokybiška prekė, tuomet pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. Pirkėjas sumoka už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės, grąžina Pirkėjui patirtas pristatymo, grąžinimo išlaidas bei už prekę sumokėtą sumą.

9.5 Grąžinant prekę būtina laikytis papildomų sąlygų: Jei dėl prekės trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma prekės trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintas prekes ir prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos grąžinami tik banko pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžinimas vykdomas tik tada, kai gaunamas Pardavėjo patvirtinimas ir atsiunčiama grąžinimui reikalingą informaciją t.y. siuntos lipduką ar siuntos kodas, bei instrukcija, kaip Pirkėjas turi grąžinti prekę atgal.

9.6 Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti.

9.7. Pardavėjas neapmoka siuntimo išlaidų, jeigu Pirkėjas išsiuntė prekes savarankiškai nesuderinęs šio proceso su Pardavėju.

9.8 Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

9.9 Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

10. Intelektinė nuosavybė.

10.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

11. Pardavėjo atsakomybės ribojimas.

11.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

11.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Pirkėjui ar tretiesiems asmenimis.

11.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.

11.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.

11.5. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pardavėjo prekę.

12. Taikytina teisė

11.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi ginčai sprendžiemi Marijampolės apylinkės teisme.

13. Informacijos siuntimas.

13.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

13.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės kontaktiniais adresais.